Ôi em ơi Paparazzi kìa,dậy đi sao cứ nằm ì ra đó vậy ?

Bắc riccia lên hỏi cái ông trời.................

Mí con ốc xì trump thì nó trốn mất hết ròai,bữa nèo chụp dc em post.