Hôm nay qua Tăng thấy anh em bảo sắp có thi chim anh em nhà mình có chim thì tập chung chăm tốt nhé. Mà sắp thi thì có nhiều chuyện để bàn đây, anh em có gì hay nhắn nhé.......