http://www.sendard.com/b6.rm

http://www.sendard.com/g1.rm

http://www.sendard.com/d5.rm

http://www.cybersoul.org/pub/betta.avi

với file .rm các bạn tải RealPlayer ve de xem
hôm nay kiếm co nhiêu đó thôi
lần sau update lại