E mớj tham gja dđ, nhưng chỉ mê gà đòn, wap có pjc gà đòn ko các bác,