Khét trích râu tơ 4 tháng, ai quan tâm xin liên hệ Sơn: 01234505402