như tiêu đề e cần bể cũ 40 50 60 mài cạnh đẹp đẹp tí em mua về dưỡng cá thôi có bể nào có lọc vách luôn thì ngon
đt ;0949193888