Đang cần khoảng 30 gốc: Lưỡi bò, La Hán Xanh, đỏ, Hẹ nước, Thanh đản. Yêu cầu cao từ 20-40 cm. Thanks all. Số cầm chân: 01.6969.27772