Nhà e có con Tây Tạng đến tuổi động đực rồi, các Bác nào có Tây tạng đực giao lưu nhé.