Cặp 1:
Con trống PK Lavender
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...rt=236&ndsp=18
Con mái:
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...=0CJQBEDMoVjBW

Cho kèhttp://www.google.com.vn/imgres?imgu...d=0CD4QMygJMAk
Tổ bọt
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...tart=0&ndsp=13
Cá con
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...d=0CEEQMygMMAw
Cá con một tháng tuổi
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...d=0CD0QMygIMAg
Cá con trưởng thành
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...d=0CEIQMygNMA0
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...CA8QMygHMAc4ZA
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...AwQMygEMAQ4yAE
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...DsQMygzMDM4yAE
Em thứ năm nổi trội nhất đàn
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...d=0CDoQMygFMAU
Đây là năm em chụp trong đàn 200 con

---------- Bài viết thêm vào lúc 07:10 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 06:54 PM ----------


Cặp 2
Con trống HM Lavender
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...CGkQMyhhMGE4ZA
Con mái
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...rt=157&ndsp=17
Cá con
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...rt=375&ndsp=17
Cá con 1,5 tháng
Quả là giống mẹ

http://www.google.com.vn/imgres?imgu...art=26&ndsp=16
Cá con vớt riêng
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...d=0CHkQMyg0MDQ
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...d=0CF4QMygaMBo
Con này màu trộn
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...d=0CH8QMyg7MDs
Có vài con lột thành Lavender
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...d=0CDYQMygBMAE
http://www.google.com.vn/imgres?imgu...d=0CEQQMygPMA8

http://www.google.com.vn/imgres?imgu...d=0CGgQMygqMCo
Chỉ có ba con Lavender duy nhất trong bầy 50 con chắc vì cá mái con non