em có tảo spirulina không biết cho ăn nguyên viên hay là đập nhiễn ra trộn vào với tim bò , ai biết chỉ em với