Cần mua gà tre mỹ rặc màu bông anh em nào biết chỉ em với hoặc anh em nào có nhường cho em 1 con, cảm ơn