bể em 40 30 30
nền 4 kg smekong2
đèn 2 jebo 15 w
trồng cỏ nhật và thủy cúc
cỏ em nó cao mà ko thành bụi to như em thấy trong hồ khác