Tạm thời nghỉ chơi cần bán bể nuôi SPS hiện đang hoạt động:
1. San sô cứng: hàng nhập+hàng VN đẹp được tuyển chọn từ nhiều năm chơi san hô.
2. Skim Bubble King 300.
3. Bể kính: 228x80x60, tủ gỗ lim cánh dổi 240x84x86
4. Các thiết bị còn lại đủ tiêu chuẩn nuôi SPS.

Ai có nhu cầu gọi Thanhgialam đt: 0913226437, thanhnv@vasoft.vn