Tự nhiên hôm nay con gà của mình nó cà niễn cà niễn, đi ko vững, tiêu ra phân nước màu trắng, mà em nó gáy bình thường. Các sư kê cho em biết em nó bị gì vậy và làm sao trị bệnh cho em nó bây giờ. Thanks các sư rất nhiều hic !!!