Mọi người ơi, hôm qua mình treo chim yến phung ngoài gió, hôm nay không biết sao, chim yếu lạ thường, ai giúp mình với, không biết chim có bị làm sao không nữa!