Tình hình em đang muốn thành lập hội thủy sinh tại Hải Dương. Em mong adm và mod giúp e tổng hợp d/s các a,e ở Hải Dương chơi thủy sinh. E cảm ơn