cho mấy em nhà mình lênh chào toàn thể anh em dd
http://youtu.be/ypfLQ6DyXP4
http://youtu.be/4I2mnha5nso
Thanhs ace xem tinh