Bán chim bảy màu : chim máy sắp đẻ
Xem chim trực tuyến : vào enternet Explorer
Nhập : http://chimbaymauct,dyndns.info
user : nhập ( user )
Hoặc vào gmail nhập địa chỉ : chimbaymaucantho@gmail.com
pass : hien0918432123
Để xem hướng dẫn xem chim trực tuyến
ĐT : 0918432123 Hiền