em có cái bể cubic các bác xem hô em..........
nên mêkong , lũa ,
đá ong
cây diệp tài hồng lá kim
rau thơm
chân châu cu ba
đèn led+ lọc thácthêm cái bể để bàn nữa cho vui a