Đây là những bức tranh 3D như thật của Ruisuke mời mọi người thưởng thức:
https://www.upsieutoc.com/image/nxXZ
https://www.upsieutoc.com/image/nxXy
https://www.upsieutoc.com/image/nxXS
https://www.upsieutoc.com/image/nxXw
https://www.upsieutoc.com/image/nxX3
https://www.upsieutoc.com/image/nxXm