Xin hỏi các anh nuôi mi có kinh nghiệm gì giúp mi trọc đầu và thay lông chưa xong tắm ngày tắm nghĩ. Cũng thời gian này năm ngoái mi tôi thay lông rất mau và không bị trọc đầu như vậy. Xin các anh chỉ giup mi như vậy bị thiếu chất gí cho ăn gí để mi thay lông mau và mọc lại lông đầu bình thường xin các anh chỉ dạy thêm để có kinh nghiệm