E cần 1 cặp mái về làm giống mong các sư kê chỉ dùm e trại nào có gà giống tốt đá cựa tròn e tuyển về làm giống mới,mong các sư kê chỉ dùm e trại nào có gà mái tốt cảm ơn đã đọc tin số đt e la 0979166186 trí