Cần thanh lý hay đổi gà balan 6 tháng với pet khác


ĐT :O9O3.977.OO6
69 Lương Nhữ Học, F.13, Q.8