Nhà có cốc tiêu thảo, bác nào máu thì ghé 60 Tràng Thi nhé