có lai đã từng lai ông tiên chưa Albino thì càng tốt chỉ em nhé