có ai có cách nào trị chào mào lộn hay không.giúp em với..e đang nuôi lồng 16 nan, lồng huế ạ... thân.!!!