Hôm nay trời nắng đẹp, xách mồi đi bẫy gặp 1b bầy khoảng 15 em.. Nhưng nó không chịu xuống đánh với mồi.. Đậu hót xíu là đi..tiếc thật ấy.. Chào mào vùng em đã trở nên hiếm