1. Đèn led 60cm. chân máng mica dày: 200K
2. Nguồn tổ ong 12V 5A mới: 100K
3. 1 bao ADA dùng hơn 8 tháng 10kg: 250K
Liên hệ: 098.993.tám6.tám2
Ảnh đây mời các bác