MÌnh ở Hn, mình cần mua cá song kiếm koi, bác nào biết chỗ chỉ cho mình nhé
anh của em nó đây