Tình hình Tết nhất mà bể bị rêu bám nhiều quá. Ai thanh lý hoặc biết chỗ bán chỉ mình với
Ới hộ cái nhé vì ít onl 0983862311