Năm nay em chăm sóc không được tốt nên nhiều cây nở muộn!