em can mua mot con khuyen moi, chim cang du cang tot. Ban nao ban lien he ánh 0984687883