Gần nhà em có con cuốc em cứ nghe nó kiêu mải ở một chổ vậy xin hỏi các cao nhân có phải nó sắp làm tổ ở đó không ạ