Cặp kèn đẻ có thể trao đổi với gà serama, gà vẩy cá baby, sóc bay sugar, leopard gecko,manh manh....Liên hệ :O9O3.977.OO6 F.15, Q.8