A .e nào đã su dụng loại thuốc này xin cho e ý kiên .co tốt kô ah