Cần mua bể kt 120 x 60 x 60 cm (dán giấu keo, không giằng, hoặc giằng sát mét bể, kèm chân. Yêu cầu bể còn đẹp.
Vui lòng LH O913 365 sáu tám hai, mình sẽ liên lac lại.
Cám ơn

---------- Bài viết thêm vào lúc 05:55 PM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 04:43 PM ----------


Chân cao >=70cm các bác nhé........................................