https://youtu.be/5j7K3NanT1A
.....,........gà tơ đá chưa khôn lắm