Troi dã dổ mua vay ma van con máu bay ga rung. Mang ga moi vào damj/ham thuan/bjjh thuan. Di xa z ma vao toi noi k thay chu nao gay bùn ge lun. Co gang ơ lai sáng mai xem co chu nao k cho dỡ nghjen.