Clip em nó đây, người bàn bảo gốc Hà Giang.............................
http://www.youtube.com/watch?v=PByLBVxjWdU