ai có gà con để cho em con trống với.......................................................................................