ai biết cửa hàng nào ở hp bán đá tìger chỉ e với . tks cả nhà