có con gà tơ nhờ ae đánh giá dùm xem em nó có tương lai không?góp vui với ae diễn đàng
https://www.youtube.com/watch?v=LXGQFtCZbM8