Góp vui cả nhà cặp gà tre, chạng 1kg050gram
1/ Chuối mã lại 1 phần, chân vuông khô
2/ Chuối đen
Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ!