https://www.youtube.com/watch?v=DV00yvnB7CA
Ai bảo là "nhát như thỏ"