nhờ ace xem giùm bổi có nên đãi thóc không, cám ơn rất nhiều!!!