Các anh em có thể giup minh cách chon choè đất non . phải chọn những em như thế nào. Thi mới có thể chơi tốt?