Em này bắt ở rừng thông Mù Cang Chải khoảng 10 ngày tuổi. Mơ rất cân các cụ ạ. Ổ chỉ có một con duy nhất. Bây giờ ăn rất khỏe. Các cụ xem hộ xem có tương lai gi không?
http://upanhtocdo.com/slq.jpg
http://upanhtocdo.com/tlq.jpg
http://upanhtocdo.com/vlq.jpg