https://picasaweb.google.com/m/zoom?...portHeight=416">https://picasaweb.google.com/m/zoom?...portHeight=416" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" wmode="opaque">
Đây là cây gì vậy mọi người, em thay no mọc lẫn trong đám minifiss cạn trên thân cây !