Có con bổi của người em mà không biết ra sao ,anh em xem giúp có ra mồi được không ...