Cho hỏi mì muốn pót bài và chfn hình ảnh lên diễn đàn sao k thấy hồi âm j hết vậy mấy bạ. Tư vấn dugm mình cái.hic